Πότε ακυρώνεται το Δελτίο ΚΤΕΟ και επιστρέφονται τα χρήματα;

  Σε νέες τροποποιήσεις που αφορούν στην λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

  Ειδικότερα υπουργική Απόφαση τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ξεκαθαρίζοντας τι συμβαίνει σε περίπτωση που ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας του.

  Μάλιστα στην περίπτωση που «σφραγιστεί» το ΚΤΕΟ τότε οι ιδιοκτήτες οχημάτων που τα έχουν περάσει εκεί από τεχνικό έλεγχο φαίνεται ότι μπλέκουν καθώς ακυρώνεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και θα πρέπει το συγκεκριμένο ιδιωτικό ΚΤΕΟ να επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων και να ενημερώσει ηλεκτρονικά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

  Όπως αναγράφει η σχετική υπουργική Απόφαση: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/2009 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (Β’ 1975).

  Άρθρο 1

  Η παρ. 6 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. Φ50/48597/5875/2009 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)» (Β’ 1975) αντικαθίσταται ως εξής:

  «6. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως αμετάκλητης εκτελεστής δικαστικής απόφασης.».

  Άρθρο 2

  Στο τέλος του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/2009 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)» (Β’ 1975), προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:

  «13. Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ ακυρωθεί με αμετάκλητη εκτελεστή δικαστική απόφαση, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας δεν απαιτείται να εκδώσει απόφαση ακύρωσης της άδειας λειτουργίας/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ. Σε συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση, υποχρεούται στα εξής:

  α) Κοινοποίηση της δικαστικής αποφάσεως περί ακύρωσης της άδειας λειτουργίας στην οικεία αστυνομική αρχή, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9), στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.) καθώς και στο ίδιο το ΙΚΤΕΟ που αφορά.

  β) Ενημέρωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διακοπής διασύνδεσης.

  Σε περίπτωση που εκδόθηκε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από το ΙΚΤΕΟ σε χρονική περίοδο ισχύουσας απόφασης ακύρωσης άδειας λειτουργίας/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του ΔΤΕ και στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος αυτού στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Για ακυρώσεις Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), το ΙΚΤΕΟ ενημερώνει σχετικά το ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ. ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής στοιχείων διακίνησης ΔΤΕ.

  Η ανάκληση της αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ με δικαστική απόφαση δεν περατώνει την διερεύνηση τυχόν καταγγελιών ή παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το ΙΚΤΕΟ αυτό ή τους ελεγκτές του, οι οποίες ολοκληρώνονται ως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να επιβληθούν ή όχι οι προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και να εγγραφούν αυτές στο αντίστοιχο μητρώο «ποινών κυρώσεων».

  Η πιστοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΙΚΤΕΟ για τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικών παραβόλων, αφαιρείται και επαναχορηγείται εφόσον ο ίδιος ο υπάλληλος τη ζητήσει εκ νέου για άλλη επιχείρηση με απασχόληση στο ίδιο αντικείμενο.

  Η φύλαξη του τηρουμένου αρχείου του Τεχνικού ελέγχου του εν λόγω ΙΚΤΕΟ γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

  «14. Στην περίπτωση που Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί νομίμως ΙΚΤΕΟ αιτηθεί την παύση λειτουργίας της επιχείρησης του, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  α) Υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας, αίτηση περί οριστικής διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης ΙΚΤΕΟ, αναφέροντας υποχρεωτικά σε αυτήν, τον αριθμό της αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης αυτού, ο οποίος τους έχει χορηγηθεί.

  Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται και το πρωτότυπο έγγραφο της αδείας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί.

  Στην αυτή αίτηση δηλώνεται υπευθύνως: Ο τόπος φύλαξης του εντύπου αρχείου της εταιρείας που αφορά και περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων των διενεργηθέντων τεχνικών ελέγχων από το ΙΚΤΕΟ για το διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την αίτηση οριστικής διακοπής λειτουργίας, καθώς και το ορισθέν από την εταιρεία φυσικό πρόσωπο και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους στο ως άνω αρχείο κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την κατά τα ανωτέρω οριστική διακοπή λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ του, οφείλει να ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κάθε φορά που αλλάζει το φυσικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, παρέχοντας και τα στοιχεία αυτού.

  β) Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του αιτούντος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης της περ. α της παρούσας παραγράφου:

  βα) Εκδίδει πράξη οριστικής ανάκλησης της αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ που την αιτήθηκε αναφερόμενη στην αίτηση αυτή.

  ββ) Ενημερώνει την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. περί της ανωτέρω πράξης οριστικής ανάκλησης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ, προκειμένου η τελευταία να διακόψει την διασύνδεση του ΙΚΤΕΟ με το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΥΠ.Υ.ΜΕ. κατά τα οριζόμενα και εφαρμοζόμενα αναλογικά στο εδάφιο iv) της παρ. 7 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 3326/212/2015 (Β’ 158) κοινή υπουργική απόφαση περί επιβολής ποινών και κυρώσεων.

  γ) Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) καθιστά αδρανή τον τριψήφιο κωδικό εξουσιοδότησης του ΙΚΤΕΟ που έχει διακόψει την λειτουργία του κατά τα ανωτέρω και δεν επαναχορηγεί αυτόν σε άλλο φορέα ΙΚΤΕΟ που αιτείται χορήγηση αδείας λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

  Η εκδοθείσα απόφαση οριστικής ανάκλησης αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ δεν περατώνει την διερεύνηση τυχόν καταγγελιών ή παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το ΙΚΤΕΟ αυτό ή τους ελεγκτές του, οι οποίες ολοκληρώνονται ως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να επιβληθούν ή όχι οι προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και να εγγραφούν αυτές στο αντίστοιχο μητρώο «ποινών κυρώσεων».

  Η πιστοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΙΚΤΕΟ για τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικών παραβόλων, αφαιρείται και επαναχορηγείται εφόσον ο ίδιος ο υπάλληλος τη ζητήσει εκ νέου για άλλη επιχείρηση με απασχόληση στο ίδιο αντικείμενο. Ως ημερομηνία οριστικής διακοπής λειτουργίας της άδειας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, λαμβάνεται η ημερομηνία παράδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ΙΚΤΕΟ από τον ιδιώτη αυτής ή νόμιμο εκπρόσωπό της την ημέρα της αίτησής του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.».