Ποιοι μπορούν να αφαιρούν ή να επισκευάζουν μπαταρίες ηλεκτρικών ΙΧ;

    Τέλος στην αναρχία που επικρατεί σχετικά με τους τεχνίτες των μπαταριών οχημάτων υψηλής τάσης θέτει το υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο ξεκαθάρισε ότι μόνο με βεβαίωση εκπαίδευσης μπορεί κάποιος «παραδοσιακός» ηλεκτρολόγος μπορεί να κάνει εργασίες ή να αφαιρέσει συσσωρευτή από όχημα υψηλής τάσης.

    Μάλιστα οι εξειδικευμένοι τεχνίτες είναι και υπεύθυνοι για την παράδοση των χαλασμένων μπαταριών στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

    Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην σχετική εγκύκλιο: «Οι ηλεκτροτεχνίτες της παρ. (β) του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) που διαχειρίζονται σήμερα τις μπαταρίες των συμβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, έχουν το δικαίωμα διαχείρισης των συσσωρευτών (μπαταριών) των οχημάτων υψηλής τάσης εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την διαχείριση αυτών. Μετά την εκπαίδευσή τους εκδίδεται βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να τηρείται στο αρχείο του συνεργείου, και να επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

    Ο ανωτέρω τεχνίτης είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία επί των συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων υψηλής τάσης και για την παράδοση του συσσωρευτή στο νομίμως λειτουργούν Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης υπογράφοντας κατάλληλο αίτημα παράδοσης. Το αίτημα παράδοσης συνοδεύεται από δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή (μπαταρία), η κατάσταση του (used /χρησιμοποιημένη – τέλος κύκλου ζωής, damaged / ελαττωματική ή critical / σε κρίσιμη κατάσταση), αλλά και η διαθέσιμη συσκευασία του. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του χρησιμοποιημένου συσσωρευτή προδιαγράφονται από τον ν. 4819/2021 (Α΄ 129), την υπ’ αρ. 194135/2021 (Β΄ 3407) κ.υ.α. και την υπ’ αρ. 41624/2057/Ε103/2010 (Β΄ 1625) κ.υ.α. όπως εκάστοτε ισχύει.»