Τι άλλαξε για τους τεχνίτες αυτοκινήτων και δίκυκλων

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά αλλά και η διαδικασία για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

  Μάλιστα στην Απόφαση διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η προϋπηρεσία πραγματοποιήθηκε σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που δεν διέθεταν τη περίοδο εκείνη άδεια λειτουργίας και προκειμένου η προϋπηρεσία αυτή να ληφθεί υπόψη και να ισχύει, για τη χορήγηση της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το Πιστοποιητικό Εργασίας.

  Ειδικότερα η τροποποίηση της υπ’ αρ. 73100/731/1988 (Β’ 302) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/1985» αναφέρει ότι:

  «Άρθρο 1

  Τροποποίηση της παρ. 7 της υπ’ αρ. 73100/731/1988 (Β’ 302) υπουργικής απόφασης Η παρ. 7 της υπ’ αρ. 73100/713/1988 (Β’ 302) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

  «7. Ειδικά για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, μιας εκ των ειδικοτήτων του ν. 1575/1985 (Α’ 207), όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίοι έχουν ασκήσει την προβλεπόμενη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που δεν διέθεταν τη περίοδο εκείνη άδεια λειτουργίας και προκειμένου η προϋπηρεσία αυτή να ληφθεί υπόψη και να ισχύει, για τη χορήγηση της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το Πιστοποιητικό Εργασίας του Υποδείγματος Γ της υπ’ αρ. 66484/6166/2015 (Β’ 69) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, στις παρ. 2α και 2β του ανωτέρω Πιστοποιητικού Εργασίας δεν απαιτείται να αναγράφεται από τους εργοδότες εκμεταλλευτές των συνεργείων αυτών, ο αριθμός της άδειας λειτουργίας (προσωρινή ή αορίστου χρόνου), ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του συνεργείου που εκμεταλλεύονται, υπό την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω αναφερόμενο Πιστοποιητικό Εργασίας συνοδεύεται από:

  α. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, μιας εκ των ειδικοτήτων του ν. 1575/1985 (Α’ 207), η οποία πρέπει να ταυτίζεται με αυτή που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Εργασίας.

  Η υπόψη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος, δύναται να είναι είτε του ίδιου του εργοδότη- εκμεταλλευτή του συνεργείου, στη περίπτωση που είναι ο ίδιος και ο υπεύθυνος τεχνίτης αυτού, είτε του υπεύθυνου τεχνίτη του συνεργείου, ο οποίος έχει προσληφθεί, από τον εργοδότη, με Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως και το ονοματεπώνυμό του αναφέρεται στη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.

  β. Επικυρωμένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων του εργοδότη-εκμεταλλευτή του συνεργείου, από τα οποία να προκύπτουν τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα οι επαγγελματικές δραστηριότητες της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και η συνεχής άσκηση του υπόψη επαγγέλματος εντός του κύριου χώρου εργασίας του. Αντί των ανωτέρω αναφερομένων επικυρωμένων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων του εργοδότη-εκμεταλλευτή του συνεργείου, δύναται να υποβληθεί βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ του εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων του συνεργείου, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Εργασίας.

  Στην περίπτωση που δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας εφαρμογή έχει η υπ’ αρ. 6557/406/1990 (Β’ 99) κοινή υπουργική απόφαση».

  Άρθρο 2

  Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»