Τι άλλαξε για τα οχήματα που κινούνται με CNG ή LNG;

  Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τροποποίησε την υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) ή υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) για την κίνηση οχημάτων είτε εκ κατασκευής είτε εκ μετασκευής καθώς τους όρους και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων.

  Σε αυτό το πλαίσιο το ΥΠΥΜΕ τροποποίησε την υπουργική Απόφαση με αριθμό 378266/12-12-2023 και ειδικότερα στο άρθρο 20 άλλαξε η ημερομηνία εφαρμογής των νέων όρων και προϋποθέσεων η οποία ορίστηκε για τις 3 Ιουνίου 2024.

  Σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση στόχος είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) αυτοκινήτων οχημάτων ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), είτε ως δύο καυσίμων (bi-fuel) είτε ως διπλού καυσίμου (dual-fuel), καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο των μετασκευασμένων όσο και των εκ κατασκευής οχημάτων που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για την κίνησή τους.

  Η παρούσα Απόφαση ισχύει για οχήματα κατηγοριών Μ και Ν και αφορά σε:

  α) οχήματα με καύσιμο βενζίνη στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) με χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) [λειτουργία με ένα καύσιμο τη φορά].

  β) οχήματα με καύσιμο βενζίνη στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) με χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) [λειτουργία με ένα καύσιμο τη φορά].

  γ) οχήματα με καύσιμο πετρέλαιο στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel) με χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) [με ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων].

  δ) οχήματα με καύσιμο πετρέλαιο στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel) με χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) [με ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων].

  ε) οχήματα τα οποία εκ κατασκευής χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

  στ) οχήματα τα οποία εκ κατασκευής χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

  Ειδικά για τα οχήματα που μετασκευάζονται για να λειτουργούν και με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ, πρέπει οι εκπομπές καυσαερίων μετά την εγκατάσταση του συστήματος CNG ή του συστήματος LNG να είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης των οχημάτων ως καινούργια.

  Κατά συνέπεια, βάσει του ανωτέρω εδαφίου, για την μετασκευή οχήματος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί και το CNG ή το LNG ως εναλλακτικό καύσιμο για την πρόωσή του και να μπορεί να κυκλοφορεί νομίμως στη χώρα μας, απαιτούνται τα κάτωθι:

  Βεβαίωση (δήλωση συμμόρφωσης) του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου του οχήματος και του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης, εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα, από την οποία να προκύπτει ότι:

  α) Μετά την τοποθέτηση του συστήματος CNG ή του συστήματος LNG στο όχημα οι εκπομπές καυσαερίων είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης του οχήματος ως καινούργιο,

  β) στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής CNG ή LNG σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (λ-sensor).

  Η ανωτέρω βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της Συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά.

  Το πρωτότυπο της ανωτέρω βεβαίωσης μαζί με την μετάφρασή της αποστέλλεται από τον κατασκευαστή ή διαμέσου του αντιπρόσωπου του ή του εισαγωγέα του στη χώρα μας, στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά κατάλογο με τους κατασκευαστές των εξαρτημάτων αυτών.

  Ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του κατασκευαστή των εν λόγω εξαρτημάτων ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά. Η επιστολή μαζί με τη μετάφρασή της υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικό κατάλογο των αντιπροσώπων.

  Βεβαίωση του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής στη χώρα μας ή του εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή εισαγωγέα, της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης, εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα.

  Στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος και των δυο εξαρτημάτων είναι ο ίδιος, τότε εκδίδεται μόνο μια βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και των δυο εξαρτημάτων.

  Η βεβαίωση αυτή οφείλει να φέρει την υπογραφή του εκδότη της επικυρωμένη για τη γνησιότητά της, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 15.

  «Δήλωση χρήσης» του κατασκευαστή (“statement of service”) της φιάλης (πιστοποιημένου κυλίνδρου) καυσίμου CNG ή της δεξαμενής καυσίμου LNG, όπως προβλέπεται στην παρ. 5.2 του Παραρτήματος 3Α ή στην παρ. 3.2 του Παραρτήματος 3Β του Κανονισμού αριθ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ, αντίστοιχα.

  Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν χορηγεί την ανωτέρω δήλωση χρήσης της φιάλης CNG ή της δεξαμενής LNG, τότε ο κατασκευαστής υποβάλει δήλωση, είτε απ’ ευθείας, είτε διαμέσου του αντιπροσώπου του, η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

  α) Η διάρκεια χρήσης του κυλίνδρου ή της δεξαμενής.

  β) Τις ελάχιστες απαιτήσεις δοκιμής ή/και επιθεώρησης εν χρήσει της φιάλης ή της δεξαμενής.

  γ) Τις απαιτούμενες συσκευές εκτόνωσης πίεσης ή/και μόνωσης της φιάλης ή της δεξαμενής.

  δ) Μεθόδους υποστήριξης, προστατευτικές επικαλύψεις κ.λπ., που απαιτούνται για τον κύλινδρο ή την δεξαμενή αλλά δεν παρέχονται.

  ε) Τον χρόνο διατήρησης της πίεσης για την δεξαμενή LNG.

  στ) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης και επιθεώρησης της φιάλης ή της δεξαμενής.

  Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του ή του εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή εισαγωγέα στη χώρα μας, της πιστοποιημένης φιάλης καυσίμου CNG ή της δεξαμενής καυσίμου LNG, στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

  α) Εμπορική επωνυμία (μάρκα) του κατασκευαστή,

  β) εταιρική επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, email),

  γ) τύπος φιάλης/δεξαμενής,

  δ) αριθμός σειράς παραγωγής (σειριακός αριθμός) της φιάλης ή δεξαμενής,

  ε) χωρητικότητα φιάλης ή δεξαμενής (σε lt),

  στ) αριθμός έγκρισης τύπου φιάλης ή δεξαμενής,

  ζ) ημερομηνία κατασκευής φιάλης ή δεξαμενής,

  η) διάρκεια χρήσης της φιάλης ή δεξαμενής, και θα επισυνάπτεται η δήλωση χρήσης του κατασκευαστή ή η δήλωση του κατασκευαστή, της φιάλης CNG ή της δεξαμενής LNG.

  Ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του κατασκευαστή της φιάλης CNG ή της δεξαμενής LNG στη χώρα μας ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά. Η επιστολή μαζί με την μετάφρασή της υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικό κατάλογο των αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανομέων.

  Ο τεχνίτης αερίων καυσίμων, ο οποίος εγκαθιστά την φιάλη CNG ή τη δεξαμενή LNG στο όχημα, φέρει την ευθύνη ότι από τη στιγμή που αγοράστηκε και μέχρι την τοποθέτησή της στο συγκεκριμένο όχημα, δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλο όχημα, και ότι η εγκατάστασή της έχει γίνει σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της παρούσας.

  Διάρκεια χρήσης της φιάλης CNG ή της δεξαμενής LNG

  Η διάρκεια χρήσης, για την οποία μια πιστοποιημένη φιάλη καυσίμου CNG είναι ασφαλής, ορίζεται από τον κατασκευαστή της με βάση τη χρήση της υπό τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στον Κανονισμό αριθ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ και δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20 χρόνια.

  Η διάρκεια χρήσης, για την οποία μια πιστοποιημένη δεξαμενή καυσίμου LNG είναι ασφαλής, ορίζεται από τον κατασκευαστή της με βάση τη χρήση της υπό τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στον Κανονισμό αριθ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις εφαρμογές.

  Κάθε φιάλη (πιστοποιημένος κύλινδρος) CNG πρέπει να επιθεωρείται οπτικά τουλάχιστον κάθε 48 μήνες ενώ κάθε πιστοποιημένη δεξαμενή LNG τουλάχιστον κάθε 120 μήνες μετά την ημερομηνία θέσης αυτής σε κυκλοφορία στο όχημα και κατά τη στιγμή οιασδήποτε επανεγκατάστασης, για εξωτερικές ζημιές και φθορές.

  Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή το συνεργείο αερίων καυσίμων οφείλει να διατηρεί την απαραίτητη τεκμηρίωση αναφορικά με τις επισκευές ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων των φιαλών CNG ή δεξαμενών LNG (π.χ. τιμολόγια αγοράς καινούργιων εξαρτημάτων) και να αναφέρει τη διενέργεια αυτών στο χώρο των «παρατηρήσεων» της «νέας» βεβαίωσης, έτσι ώστε να τεκμαίρεται η μεταβολή του αποτελέσματος ελέγχου από το «επισκευαστέο» ή «απορριπτέο» της πρώτης βεβαίωσης στο «αποδεκτό» της «νέας».

  Ειδικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ

  Η μετασκευή οχήματος που πραγματοποιείται στη χώρα μας, με την τοποθέτηση σε αυτό συσκευών και εξαρτημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), εγκρίνεται κατόπιν ειδικού τεχνικού ελέγχου που διενεργείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

  Η μετασκευή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται είτε σε ενάριθμα είτε σε ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα.

  Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της μετασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων.

  Σκοπός του ειδικού τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη μετασκευή πληροί τους όρους της υπουργικής Απόφασης.