Πότε ξεκινά ο «Big Brother» στις θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης;

  Νέα παράταση έως τα τέλη Αυγούστου 2023 έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας ώστε να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τύπου «Big Brother» στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

  Η συγκεκριμένη Απόφαση που υπογράφεται από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλος ελήφθη εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου εξοπλισμού στην αγορά καθώς επίσης και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι διαδικασίες προμήθειας του εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσής τους.

  Ωστόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζει ότι μόλις παρέλθει η νέα παράταση που δίνει και κάποια Περιφέρεια δεν έχει εγκαταστήσει τον ειδικό εξοπλισμό τότε θα αναστέλλονται οι διαδικασίες θεωρητικών εξετάσεων.

  Ειδικότερα η υπουργική Απόφαση αναγράφει ότι: «Παράταση της προθεσμίας για τη θέση σε λειτουργία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών:

  Στην παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4850/2021 προβλέπονται τα εξής:

  ▪ Εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (05-11-2021), ήτοι, έως την 5η Μαρτίου 2022, οι Περιφέρειες όφειλαν να μεριμνήσουν για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου στα κέντρα θεωρητικών εξετάσεων.

  ▪ Αναστολή της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων έως την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας σε Περιφέρεια της χώρας.

  Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της αρωγής των Περιφερειών για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού, είχε αναθέσει σε εξειδικευμένο σύμβουλο την έκδοση προδιαγραφών, οι οποίες απεστάλησαν στις Περιφέρειες της χώρας με την β’ σχετική εγκύκλιο, με την οποία παράλληλα τέθηκε νεότερη προθεσμία για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού 6 μήνες από την έκδοσή της, ήτοι, έως την 21η Ιανουαρίου 2023.

  Από έγγραφη και προφορική ενημέρωση που έχει περιέλθει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από Περιφέρειες της χώρας, αφενός υφίσταται περιορισμένη διαθεσιμότητα μέρους του εν λόγω εξοπλισμού στην αγορά, αφετέρου οι διαδικασίες για την προμήθεια (προκήρυξη διαγωνισμών κ.α.), είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, με επακόλουθο την αδυναμία ολοκλήρωσής τους εντός της τεθείσας προθεσμίας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη συνέχιση της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων στις Περιφέρειες της χώρας, η προθεσμία για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υπόψη εξοπλισμού μετακυλίεται στις 31 Αυγούστου 2023.

  Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην β΄ σχετική εγκύκλιο.

  Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Περιφερειών, με τη θέση σε λειτουργία – χρήση του εξοπλισμού σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την ενημέρωση προς τούτο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dok@yme.gov.gr).»