Ποιοι δικαιούνται επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης

Τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης για οχήματα που επανεξάγονται ή οδηγούνται σε άλλο κράτος-μέλος ορίζει σχετική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για τα οποία έχει κριθεί τελεσίδικα με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ότι έχουν τελέσει λαθρεμπορία, δεν δικαιούνται επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκαν μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4758/2020 (Α΄ 242), αναφορικά με την προσθήκη νέας παραγράφου 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης για οχήματα που αποτελούν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. Α.1064/23.3.2021 Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29-3-2021 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 1215/Β’ (ΑΔΑ:ΨΔΗ446ΜΠ3Ζ-ΔΔ4), γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 1 της Απόφασης, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ήτοι οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, για οχήματα, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον ορίζεται ότι η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, ως προς την διαδικασία και μόνο, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 32, περί αχρεωστήτως εισπραχθέντων του ν. 2960/2001.

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, το οποίο αφού κατέβαλε το αναλογούν τέλος ταξινόμησης των οχημάτων με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού, διασάφηση εισαγωγής ή Ειδική Δήλωση, εν συνεχεία πραγματοποίησε την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, οι ως άνω δικαιούχοι, υποβάλλουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές την αίτηση επιστροφής του άρθρου 4.

Επισημαίνεται ότι πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για τα οποία έχει κριθεί τελεσίδικα με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ότι έχουν τελέσει λαθρεμπορία, δεν δικαιούνται επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, ως αρμόδιες αρχές, για την υποβολή της αίτησης επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης, ορίζονται τα τελωνεία Α΄ και Β΄ τάξης, στα οποία υποβλήθηκε το κατά περίπτωση παραστατικό θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, διασάφηση εισαγωγής ή Ειδική Δήλωση και εισπράχθηκε το τέλος ταξινόμησης, και για τα οποία ζητείται η επιστροφή καθόσον, αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επίσης και ειδικά για τα τελωνεία Β΄ τάξης, ως αρμόδιες αρχές για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης, καθορίζονται οι τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, καθώς και τα τελωνεία Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 55 και 58 της υπ. αρ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, τα τελωνεία Β΄ τάξης έχουν αρμοδιότητα για την καταβολή της επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 του σχεδίου της Απόφασης.

Εν κατακλείδι, ως αρμόδια για την πληρωμή της επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης ορίζονται τα τελωνεία στα οποία υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής.

Το άρθρο 4 περιλαμβάνει τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, για την έκδοση της απόφασης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων. Επισημαίνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, ως προς τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2960/01, περί αχρεωστήτως εισπραχθέντων ακολουθείται μόνο η διαδικασία της παρ.2 του άρθρου αυτού, και όχι η προθεσμία του άρθρου αυτού. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η αίτηση επιστροφής του τέλους ταξινόμησης:

α) υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο ή εξάμηνο ή εννιάμηνο ή έτος και θεωρείται εμπρόθεσμη και γίνεται αποδεκτή, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο αυτή αφορά και

β) αφορά σε οχήματα, τα οποία:

1) τέθηκαν, από το πρόσωπο του άρθρου 2 της Απόφασης, σε ανάλωση με καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης και

2) μετά από την κατά τα ανωτέρω θέση τους σε ανάλωση, δεν ταξινομήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση, αποτέλεσαν από το ίδιο ως άνω πρόσωπο, αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και

3) κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης, έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της Απόφασης, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί εξαγωγές ή αποστολές οχημάτων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. από τις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία ισχύος του ν.4758/2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης, το διάστημα αυτό δύναται να συμπεριληφθεί στην πρώτη αίτηση επιστροφής Τέλους Ταξινόμησης κάθε δικαιούχου, ανεξάρτητα αν αυτή υποβάλλεται για το ημερολογιακό τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο ή ολόκληρο το έτος 2021.

Στο άρθρο 5 προβλέπονται οι έλεγχοι που θα πρέπει να διεξαχθούν για την αποδοχή της αίτησης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, και ειδικότερα:

α. έλεγχος για τη διαπίστωση της αρμοδιότητας του τελωνείου, στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση,

β. έλεγχος για το εμπρόθεσμο της αίτησης,

γ. έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 και

δ. έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και όλων των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 4 της Απόφασης Ειδικότερα προβλέπεται ότι η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια των περ. β ή γ, και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση προς τον αιτούντα για τους λόγους μη αποδοχής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της.

Επίσης, σε περίπτωση μη πλήρωσης του κριτηρίου α, η αίτηση διαβιβάζεται άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο, με κοινοποίηση στον αιτούντα και ως ημερομηνία αποδοχής στην περίπτωση αυτή, θεωρείται η κατά τα ανωτέρω ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη από το τελωνείο ελέγχου, το οποίο προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες και ελέγχους.

Στο εν λόγω άρθρο δίνεται επιπλέον, η δυνατότητα στο συναλλασσόμενο, στις περιπτώσεις απουσίας των υποβληθέντων στην αίτηση δικαιολογητικών, για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, της εκ νέου προσκόμισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών, εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας, για την αποδοχή της αίτησης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από διαφορετική Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.2960/01 και τα σχετικά οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄4738) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», προβλέπεται, η αποστολή της αίτησης με όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, από το αρμόδιο τελωνείο, προς την εν λόγω Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος για την αποδοχή ή μη αυτής, καθώς και η έκδοση της απόφασης χορήγησης της επιστροφής.

Μετά την αποδοχή της αίτησης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της απόφασης επιστροφής προβαίνει, στους κατά περίπτωση διασταυρωτικούς ελέγχους της παρ. 3, του ιδίου άρθρου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αιτούμενο ποσό επιστροφής τέλους ταξινόμησης, αφορά σε οχήματα για τα οποία το αναλογούν τέλος ταξινόμησης έχει εισπραχθεί και δεν έχουν ταξινομηθεί και επιπλέον έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοσή τους.

Επιπρόσθετα και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του δικαιούχου, προκειμένου να επαληθευτούν οι εγγραφές σε αυτά των στοιχείων των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση, παραστατικών, καθώς και σε φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων του δικαιούχου.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα των ελέγχων, η κατά περίπτωση αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 3, εκδίδει απόφαση για την επιστροφή του Τέλους Ταξινόμησης.

Στο άρθρο 6 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην έκδοση της απόφασης επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης, καθώς και των ενδεχόμενων συμψηφισμών.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο, ή ακόμα και όταν υφίστανται, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής Τέλους Ταξινόμησης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙI της Απόφασης, η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, είναι η τελωνειακή αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3, της Απόφασης, τότε εκδίδεται απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα ΙIΙ της Απόφασης, η οποία αποστέλλεται άμεσα στο τελωνείο της παρ. 1 του άρθρου 3, το οποίο μετά από τον έλεγχο για ενδεχόμενο συμψηφισμό, προβαίνει ακολούθως στην έκδοση της απόφασης του συνημμένου παραρτήματος ΙV, για τη λογιστική/ταμειακή εκτέλεση της εκδοθείσας εγκριτικής απόφασης επιστροφής της τελωνειακής αρχής και την καταβολή του ποσού της επιστροφής.

Με το άρθρο 7 προβλέπονται οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων και διατυπώσεων που ρυθμίζονται στην Απόφαση, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως απλή τελωνειακή παράβαση και επισύρουν τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, για την απαρέγκλιτη τήρηση των οριζομένων στην κοινοποιούμενη απόφαση, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.»

ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here