Νέα παράταση «ζωής» στα παλαιά λεωφορεία

  Νέα παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2020 στην απόσυρση των παλαιών λεωφορείων που μεταφέρουν τουρίστες ή χρησιμοποιούνται από ΚΤΕΛ ή αφορούν σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου ή σχολικά λεωφορεία έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού.

  Ειδικότερα αν ο ιδιοκτήτης κάποιου από τα παραπάνω λεωφορεία θα έπρεπε να το αποσύρει από τον κυκλοφορία λόγω ηλικίας με αυτή την απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα μπορεί να το διατηρεί στην κυκλοφορία και να πραγματοποιεί μεταφορικό έργο μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Ωστόσο το όχημα θα πρέπει να περάσει από ΚΤΕΟ ώστε να διαπιστωθεί ότι μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια στο δρόμο.

  Η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Παράταση προθεσμιών σε ορισμένες διαδικασίες που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊού).

  Σχετ.: 1. Οι από 25.02.2020 (Α’ 42), 11.03.2020 (Α’ 55) και 14.03.2020 (Α’ 64) ΠΝΠ.

  2.Η υπ’ αριθ. οικ. 20345/1085/24.3.2020 (ΑΔΑ 6OOM465ΧΘΞ-4Ι3) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

  Με γνώμονα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του ιού COVID-19, την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού διάδοσής του, την αναγκαιότητα αποσυμφόρησης των αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας από την προσέλευση ατόμων, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης διαδικασιών που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό, αλλά και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους συνεπεία της εμφάνισης του ιού COVID-19, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

  1.Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου. Κατά συνέπεια, τα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού ή υπεραστικού τύπου, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

  2.Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης. Συνεπώς, τα ανωτέρω ειδικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

  3.Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς της παρ. 3 του αρ. 4 της υπ’ αριθ. 22212/2008 (Β’ 2267) κυα, όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων. Συνεπώς, τα ανωτέρω ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

  4.Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του αρθ. 185 του ν. 4070/2012, (Α’ 82) και ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης.

  Συνεπώς, τα ανωτέρω σχολικά λεωφορεία, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

  5.Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς της υποπερ. γ΄ της περιπτ. 3 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό. Συνεπώς, τα ανωτέρω επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 31.12.2020.

  6.Παρατείνεται μέχρι 31.8.2020, η ισχύς της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).

  Επομένως μέχρι την ημερομηνία αυτή, δύνανται να τίθενται σε κυκλοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 711/1977 (Α’ 284), μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεώτερης.

  7.Παρατείνεται μέχρι 31.8.2020, η προθεσμία κατάθεσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).

  8.Έως την εκπνοή των προθεσμιών στις ανωτέρω περιπτώσεις 1 έως 5, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή επί των αδειών κυκλοφορίας των νέων ορίων ηλικίας για την απόσυρση των οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και συγχρωτισμός στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας.

  9.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υ.α. όταν τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) λήξουν, πρέπει στα προαναφερόμενα οχήματα να διενεργηθεί αρχικός περιοδικός τεχνικός έλεγχος προκειμένου να εφοδιαστούν με νέο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ σύμφωνα με τα παραπάνω.

  10.Με την παρούσα καταργείται η υπ αριθ. οικ. 20345/1085/24.3.2020 εγκύκλιος με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6OOM465ΧΘΞ-4Ι3.»

  ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here