«Μεροκάματο» 322 ευρώ την ημέρα δίνει ο πρώην ΟΔΔΥ! – Όλη η προκήρυξη

  • Του Γιώργου Κ. Ανδρή

«Μεροκάματο» 322 ευρώ την ημέρα προσφέρει η Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  στους επαγγελματίες που θα πάνε να εργαστούν την επόμενη χρονιά στις εγκαταστάσεις του πρώην ΟΔΔΥ στην περιοχή της Μαγουλέζας για την μεταφορά οχημάτων εντός των εγκαταστάσεών του.

Η σύμβαση σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ έχει ισχύ για ένα χρόνο (έως 31/12/2019) και η εργασία αφορά 6ημέρες κάθε μήνα με συνολικό προϋπολογισμό 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Τώρα εύλογα κάποιοι θα αναρωτηθούν γιατί ο πρώην ΟΔΔΥ να χρειάζεται να ενοικιάσει φορτηγά όταν υπάρχουν εκατοντάδες κατασχεμένα στις εγκαταστάσεις του και βέβαια υπάρχουν και οι κατάλληλοι υπάλληλοι για να τα χειριστούν. Ωστόσο το ερώτημα θα παραμείνει αναπάντητο όπως και τόσα άλλα ερωτήματα που αφορούν στην περιουσία του Δημοσίου.

Ειδικότερα η πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε οικονομικούς φορείς για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης οχημάτων και υλικών εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας  της ΔΔΔΥ για το 2019 αναφέρει ότι:

«Ενοικίαση Γερανών με Χειριστή»

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
24.800 € (20.000 € πλέον Φ.Π.Α. ύψους 4.800€), βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε.Α 1157180 ΕΞ2018/24-102018 (ΑΔΑ:9ΟΓΝ46ΜΠ3Ζ-7Η5) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-11-2018

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όποιο επέλθει πρώτο), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α.. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό Εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. στον Κ.Α.Ε. 2420989001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000, για το οικονομικό έτος 2019. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www. aade .gr .

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019 Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019
(αρ. πρωτ. : Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α. ………….. ΕΞ2018/ ………….. πρόσκληση υποβολής προσφορών)
ΠΡΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλ./ Fax: Εmail:
καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 02-11-2018 02-11-2018, στη Γραμματεία του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, Αθήνα 105 63, 6ος όροφος).
Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση 1. προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους 2. ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadeprocurement @aade.gr ή μέσω fax στο 213-1624227.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσης και πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρούσης, Διευκρίνιση: Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν: i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.
Οι προσφέροντες που υποβάλλουν οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπληρώσουν την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τον Πίνακα Τιμών του Παραρτήματος Β. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα τιμή που δίνεται στον πίνακα τιμών του Παραρτήματος Β. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος ως και τυχόν κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη πρόσκληση, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Αξιολόγηση των προσφορών- Κριτήριο ανάθεσης

Το κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης Τιμής (P), όπου (Ρ) είναι η Ημερήσια Τιμή άνευ Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων Αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας 2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με την Α.Α.Δ.Ε. προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράδοση –Παραλαβή

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) θα εκδίδει κάθε δίμηνο βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών Μετακίνησης οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας, στην οποία θα αναφέρεται το σύνολο των ημερών παροχής υπηρεσιών μετακίνησης από τον ανάδοχο. Την ανωτέρω βεβαίωση θα την διαβιβάζει στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της ΑΑΔΕ. Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η Δ.Δ.Δ.Υ. δύναται να ζητά από τον Ανάδοχο περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες προς διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και απολογιστικά για το σύνολο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών απαιτήσεων, οπότε και ο Ανάδοχος θα εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και μετά την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε.. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για την πληρωμή θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά:  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.  Τιμολόγιο του Αναδόχου  Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ
Συνημμένα: 1. Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Παράρτημα Β: Έντυπο Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς 3. Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση
[5]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1148170 ΕΞ2018/02-10-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019 Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019
1
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον όχημα μεταφοράς οχημάτων (μοτ/των, επιβατικών) με μετακινούμενη πλατφόρμα και παπαγάλο (όχημα τύπου ΕΛΠΑ) με τον κατάλληλο χειριστή 2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα 3 Οι εργασίες του αναδόχου θα πρέπει να παρέχονται για το διάστημα από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού(όποιο επέλθει πρώτο)
4
Ο ανάδοχος θα εκτελεί το έργο μεταφοράς-μετακίνησης και εναπόθεσης οχημάτων εντός του χώρου των αποθηκών, κατόπιν υποδείξεων και συντονισμού από τους υπεύθυνους εκπροσώπους της υπηρεσίας (τμηματάρχης και αρμόδιος διαχειριστής).
5
Οι εργασίες του αναδόχου θα παρέχονται κατ’ ανώτατο έξι (6) εργάσιμες ημέρες (καθημερινές) το μήνα, καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου (7:30-15:30), ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της Δ.Δ.Δ.Υ. (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) 6 Τα οχήματα του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν, θα διαθέτουν Πιστοποιητικά Καταλληλότητας (CE)
7 Τα οχήματα του αναδόχου θα διαθέτουν την κατάλληλη Άδεια κυκλοφορίας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL: ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [6]
της υπ’ αρ.πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α ……………. ΕΞ2018/…………. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019 Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Σημειώστε (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
1
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον όχημα μεταφοράς οχημάτων (μοτ/των, επιβατικών) με μετακινούμενη πλατφόρμα και παπαγάλο (όχημα τύπου ΕΛΠΑ) με τον κατάλληλο χειριστή 2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα
3
Οι εργασίες του αναδόχου θα πρέπει να παρέχονται για το διάστημα από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού(όποιο επέλθει πρώτο)
4
Ο ανάδοχος θα εκτελεί το έργο μεταφοράς-μετακίνησης και εναπόθεσης οχημάτων εντός του χώρου των αποθηκών, κατόπιν υποδείξεων και συντονισμού από τους υπεύθυνους εκπροσώπους της υπηρεσίας (τμηματάρχης και αρμόδιος διαχειριστής).
5
Οι εργασίες του αναδόχου θα παρέχονται κατ’ ανώτατο έξι (6) εργάσιμες ημέρες (καθημερινές) το μήνα, καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου (7:30-15:30), ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της Δ.Δ.Δ.Υ. (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) 6 Τα οχήματα του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν, θα διαθέτουν Πιστοποιητικά Καταλληλότητας (CE)
7 Τα οχήματα του αναδόχου θα διαθέτουν την κατάλληλη Άδεια κυκλοφορίας
Ημερομηνία
Υπογραφή- Σφραγίδα
[7]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019 Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ (Προϋπολογισμός: 20.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Περιγραφή
Προϋπολογισθείσα Ημερήσια Τιμή (Ρ), άνευ Φ.Π.Α. (€)
Ημερήσια Τιμή (Ρ), άνευ ΦΠΑ (€)
ποσό ΦΠΑ (€)
Ημερήσια Τιμή (Ρ), με ΦΠΑ (€)
Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) Μετακίνηση οχημάτων (ΙΧΕ επιβατικών & δικύκλων) και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών και υλικών, εντός του χώρου των αποθηκών Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019 Μαγουλέζας της Δ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2019
322,58 €

Ημερομηνία
Υπογραφή- Σφραγίδα
[8]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α …………….. ΕΞ2018/……………… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣ(1):
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: 1. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α ………….. ΕΞ2018/………… πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α αυτής 2. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 3. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 4. η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 5. η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 6. δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 7. η ανωτέρω εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βάσει των οριζόμενων στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 8. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των αναφερόμενων δικαιολογητικών ανάθεσης στην ανωτέρω πρόκληση ως απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και των ειδικότερα οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και της εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλογής.
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
[9]
(Υπογραφή)
Ημερομηνία:
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη της ΑΑΔΕ.

 

ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here