«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»: Παράταση αλλά και χρονικός περιορισμός!

  Παράταση έως τα τέλη Απριλίου 2024 αλλά και αλλαγές στο πρόγραμμα επιδότησης απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε το κυβερνητικό επιτελείο σε ένα διπλό στόχο.

  Ο πρώτος αφορά στην μεταφορά των διαθέσιμων χρημάτων από τα ηλεκτρικά εταιρικά ποδήλατα προς άλλες κατηγορίες οχημάτων ώστε να μπορεί και πάλι να δέχεται αιτήσεις στο σύστημα ενώ παράλληλα τα στελέχη του ΥΠΥΜΕ αναζητούν επιπλέον πόρους ώστε η ηλεκτρονική πλατφόρμα να μπορεί να δεχθεί ικανό αριθμό αιτήσεων έως τα τέλη Απριλίου 2024. Επίσης στο ξεκαθάρισμα των αιτήσεων θα βοηθήσει πολύ ο χρονικός περιορισμός των 45 ημερών έως και των 8 μηνών που έχει προστεθεί καθώς θα απελευθερωθούν αρκετά εκατομμύρια ευρώ από ανενεργές αιτήσεις που έχουν όμως έχουν δεσμεύει σημαντικά ποσά.

  Παράλληλα ο δεύτερος και πιο σημαντικός στόχος του ΥΠΥΜΕ αφορά στην συνέχιση των προγραμμάτων επιδότησης ώστε να μην έχουν άγχος οι αγοραστές των ηλεκτρικών οχημάτων ότι δεν θα λάβουν την επιδότηση. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μια «γέφυρα» από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και όσοι αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα θα έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν στο σύστημα τις αιτήσεις τους καθώς συνεχώς θα ενισχύεται με νέους πόρους.

  Όπως χαρακτηριστικά αναγράφει η ΚΥΑ: «Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 30ή Απριλίου 2024, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika2.gov.gr.».

  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς την προθεσμία καταβολής της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/δικαιούχους και διαμορφώνεται ως εξής:

  «Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή/6/2025».

  Επίσης αλλάζει η παρ. 7.1 του άρθρου 7 ως προς την Κατηγορία ΑμεΑ και τα δικαιολογητικά για την επιπλέον μπαταρία.

  «Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

  Ειδικά για ΑμεΑ που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€.

  Επίσης η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται με συνολικό ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος, συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση αυτού και η αξία της είναι μηδενική ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού του οχήματος.»

  Με χρονικό περιορισμό η ολοκλήρωση των διαδικασιών στις αιτήσεις

  Αυτόματο «ξεκαθάρισμα» αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων το αμέσως επόμενο διάστημα απελευθερώνοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΥΠΥΜΕ πολλά εκατομμύρια ευρώ για νέους υποψήφιους αγοραστές.

  Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση θα πρέπει εντός 45 ημερών (δηλαδή έως τις 12 Ιανουαρίου 2024) από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αίτησή του, να αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης: α) το δελτίο παραγγελίας του οχήματος, στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική προκαταβολή που έχει καταβληθεί, ή β) τη σύμβαση μίσθωσης (leasing), εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, συνοδευόμενη από τιμολόγιο ή απόδειξη ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

  Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των 45 ημερών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

  Επίσης εντός 8 μηνών από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, να υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης.

  Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα των 8 μηνών παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

  Τονίζεται μαλιστα στην ΚΥΑ ότι η προθεσμία των 45 ημερών ισχύει και για τους ωφελούμενους, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους τους αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Για τους εν λόγω ωφελούμενους, η παραπάνω προθεσμία των 45 ημερών εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

  Επίσης δικευκρινίζεται ότι η προθεσμία των 8 μηνών αφορά ωφελούμενους για τους οποίους εκδίδεται Απόφαση Υπαγωγής μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

  Αλλάζει το Υπουργείο που πληρώνει

  Αλλαγή στη «σκυτάλη» των πληρωμών ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς έως τα τέλη του έτους τις πληρωμές θα της πραγματοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ από την 1/1/2024 τις πληρωμές τις αναλαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

  Εξαιρέσεις

  Ειδική εξαίρεση από την διετή υποχρέωση κτήσης του οχήματος Κατηγορίας Β έχουν όσοι επιθυμούν την δωρεά του επιδοτούμενου οχήματος με την προϋπόθεση ότι η δωρεά γίνεται αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς ή στο πλαίσιο προώθησης της δράσης για την ηλεκτροκίνηση, ενδεικτικά μέσω διενέργειας κληρώσεων προς το καταναλωτικό κοινό, δεν συνοδεύεται από οικονομικό αντάλλαγμα, δεν δημιουργεί εισροή κεφαλαίου, δεν προκύπτει άμεσο οικονομικό όφελος και υπάρχει σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας που κάνει την δωρεά. Ωστόσο για τη δωρήτρια εταιρία παραμάνει η υποχρέωση τήρησης του Κανόνα Σώρρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

  Ανακατανομή πόρων

  Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του παρόντος άρθρου.

  Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος – https://kinoumeilektrika2.gov.gr.

  Επισημαίνεται μάλιστα στην ΚΥΑ ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ αλλά ο προϋπολογισμός της Δράσης δύναται να τροποποιείται με σκοπό να προστεθούν και ποσά που θα προκύψουν από το ποσοστό για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων ηλεκτροκίνησης από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

  Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση.