Δεύτερη ευκαιρία για υπαγωγή στο Ιστορικό Τέλος Ταξινόμησης

Δεύτερη ευκαιρία για όσους είχαν καταθέσει αίτηση ώστε τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά τους να εκτελωνιστούν με το ευνοϊκό καθεστώς του Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης δίνει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή.

Όπως επισημαίνεται στην τροπολογία οι αλλαγές πραγματοποιούνται ώστε να ενσωματωθεί και μια Κοινοτική Οδηγία.

Έτσι όσοι είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Ιστορικό Τέλος Ταξινόμησης μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προς ψήφιση, ήτοι μέχρι τη 18η Ιουλίου 2020 μπορούν μέσω νέας αίτησης να υπολογιστεί εκ νέου το Τέλος Ταξινόμησης και να εισπράξουν πίσω τη διαφορά που προκύπτει.

Ειδικότερα η τροπολογία αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4797/2021 καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: Επιβατικά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προς ψήφιση, ήτοι μέχρι τη 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί, η ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ίδιου νόμου, η οποία απορρίφθηκε λόγω μη βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν, μετά από αίτηση των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, να υπαχθούν στην περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1. Όταν για τα οχήματα της παρούσας έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, είναι δυνατός, μετά από αίτηση των ίδιων προσώπων, ο επανυπολογισμός του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, ο συμψηφισμός του με το καταβληθέν τέλος ταξινόμησης και η επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (Α’ 285).».

ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here